9.5.12 Allatiivi

Al­la­tii­vi eli ul­ko­tu­len­to muo­dos­te­taan par­ti­tii­vis­ta, jo­hon li­sä­tään lop­puun l-kir­jain.

Al­la­tii­via käy­te­tään suo­men al­la­tii­vin (-lle) ja il­la­tii­vin (ta­loon) vas­ti­nee­na. Tä­mä tar­koit­taa si­tä, et­tä kah­ko­nin al­la­tii­vi vas­taa se­kä muo­toa "ta­lol­le" et­tä muo­toa "ta­loon". Kah­ko­nin al­la­tii­via voi­si yleis­luon­tei­suu­ten­sa vuok­si kut­sua vaik­ka yleis­tu­len­nok­si, kahk. yl­le­hee­ren­do.

Esi­mer­kik­si taul-sa­nan al­la­tii­vi on tau­lee + l eli tau­leel.

Kos­ka suo­men al­la­tii­via ja il­la­tii­via vas­taa kah­ko­nis­sa sa­ma pää­te (-VVl), on jos­kus asian sel­keyt­tä­mi­sek­si tar­ken­net­ta­va il­maus­ta eril­li­sen par­tik­ke­lin avul­la: