9.5.5 Eksessiivi

Ek­ses­sii­vi eli eron­to eli ylei­nen ero­si­ja (kahk. de­ren­do) on si­ja­muo­to, jo­ka il­mai­see muu­tos­ta jos­ta­kin olo­ti­las­ta, jo­na­kin ole­mi­sen päät­ty­mis­tä [1].

Eron­to ei kuu­lu suo­men kie­les­sä yleis­kie­leen; se esiin­tyy vain eräis­sä mur­teis­sa: esi­mer­kik­si ko­tonta, opet­ta­janta, ih­mi­sentä, ul­konta, ta­kanta.

Kah­ko­nis­sa eron­non pää­te on -nt.

Kah­ko­nis­sa eron­toa käy­te­tään eten­kin seu­raa­vis­sa ta­pauk­sis­sa:

Esi­merk­ke­jä: