6.14 Johdoksen aiheuttamat muutokset pohjaverbiin

Poh­ja­ver­bin lop­pu-a muut­tuu ai­na e:ksi. Li­säk­si tu­lee ot­taa huo­mioon seu­raa­vat sei­kat:

-ord-lii­te:

Yl­lä mai­ni­tut sei­kat pä­te­vät myös -ord-lii­tet­tä li­sät­täes­sä. Sii­nä vaan ei ta­pah­tu lop­pu­vo­kaa­lin muun­ta­mis­ta a:sta e:ksi, vaan lop­pu­vo­kaa­li pois­te­taan ja tä­män pe­rään lii­te­tään -ord-lii­te.