23 Lauserakenteiden piirteitä

Täs­sä on lue­tel­tu­na joi­ta­kin kah­ko­nin kie­lel­le omi­nai­sia asioi­den il­mai­su­ta­po­ja ja kah­ko­nil­le omi­nais­ta sa­na­jär­jes­tys­tä.

Kah­ko­nin lau­seet ovat enem­män tai­pu­vai­sia käyt­tä­mään fi­naa­li­ra­ken­net­ta (et det­ta) kuin no­mi­naa­li­ra­ken­net­ta (nee et det­ta):

Luo uu­si käyt­tä­jä nap­saut­ta­mal­la pai­ni­ket­ta.Knap­sa bad­hee et loo­da vä­res ka­sut­tel. ("Nap­sau­ta pai­ni­ket­ta luo­dak­se­si uu­si käyt­tä­jä.")
Ota yh­teyt­tä lä­het­tä­mäl­lä säh­kö­pos­tia osoit­tee­seen x.Sen­da ele­pos­dee var x et vot­te mi­ni kon­tak­tee.

Suo­men ver­bi­poh­jai­sia subs­tan­tii­vis­sa esiin­ty­viä il­mai­su­ja vas­taa kah­ko­nis­sa usein ver­bi­poh­jai­nen il­mai­su:

Uu­den sa­la­sa­nan ase­tus on­nis­tui.On­jes­du set­ta vä­res kot­ten­kood. ("On­nis­tui aset­taa uu­si sa­la­sa­na.")
Kir­jau­tu­mi­nen epäo­n­nis­tui / ei on­nis­tu­nut.Ain ons­jes­du in­ven­g­ra. ("Ei on­nis­tu­nut kir­jau­tua si­sään.")
Yri­tys­toi­mem­me in­to­hi­mo­na on jous­ta­vien so­vel­lus­ten to­teut­ta­mi­nen ja suun­nit­te­lu.Mi­jens kom­pa­ni­ver­kens hur­mos em wer­det­ta od plen­na stin­le­ki­jee ap­pi­jee. ("...on to­teut­taa ja suun­ni­tel­la...")

Li­sä­sa­no­ja voi­daan käyt­tää lau­see­no­sien suh­tei­den il­mai­su­ky­vyn vah­vis­ta­mi­sek­si:

Työ­pöy­tä­so­vel­luk­sis­ta meil­lä on työ­ko­ke­mus­ta mm. Ja­va-kie­les­tä.Verk­tau­lap­pi­jens pii­res (vrt. verk­tau­lap­pi­jest) mi­jel em ver­keks­pe­rei­du­ee end­ri­nim nel­vest Ja­va.
Kir­ja on pöy­däl­lä.Bok em bur­dens peel (vrt. bur­del).
Iloit­sen me­nes­tyk­ses­tä­si.Luf­dam dai­nes en­tat­kod­duens ent (vrt. en­tat­kod­duest).

Mui­ta:

(ei) ker­taa­kaan.(ain) es ok­tee ker­dee. ("(ei) edes yh­tä ker­taa")
(Mi­tään) pyyn­tö­tie­to­ja ei an­net­tu.Ain vais­dens­nen­dui­jee dat­jan­nuin. ("Ei pyyn­tö­tie­to­ja (ole) an­net­tu.")
nuh­teet­to­mas­tinoo­mens si­je­tak ("nuh­teen si­jat­ta")