6.8 Morfeemijärjestys

Mor­fee­mien eli sa­nao­sien liit­tä­mis­jär­jes­tys on jo il­mais­tu kun­kin mo­duk­sen koh­dal­la. Täs­sä on kui­ten­kin tar­koi­tus il­mais­ta mor­fee­mi­jär­jes­tys yh­te­nä tau­luk­ko­na. Il­mais­tu­na on in­di­ka­tii­vin, kon­di­tio­naa­lin, po­ten­ti­aa­lin ja kvo­ta­tii­vin mor­fee­mi­jär­jes­tys. Im­pe­ra­tii­vil­la on omat muo­dos­tus­sään­tön­sä, ei­kä sii­nä kaik­kia mor­fee­me­ja edes voi käyt­tää.

#OsaMor­fee­mit
1. Ver­bi men­ga / det­ta / ...
2. Kom­pa­ra­tii­vin tun­nus lop­pu-a/e pois + -em­ma
2. Im­per­fek­tin u-tun­nus - ja tsa-lop­pui­sil­la u
2. Mo­duk­sen tun­nus oi / ve
2. Pas­sii­vin tun­nus i / ja
2. Po­ten­ti­aa­lin tun­nus nke
2. Ai­ka­muo­to - / d / nnu- / den­nu-
2. Per­soo­na­lii­te/pas­sii­vi * 1) 2) m, n, -/e/n, i/im, te, i/n, -/in
3. -kO s
4. -hAn/-pA hai/p (p ei käy jos s:ää on käy­tet­ty.)

* 1) Per­fek­tis­sä ja plus­k­vam­per­fek­tis­sä pas­sii­vi tu­lee tä­hän vä­liin.
   2) In­di­ka­tii­vin im­per­fek­tin y.2.p:ssa tu­lee en­sin per­soo­na­lii­te n ja sit­ten vas­ta im­per­fek­tin lii­te d.

On tär­keä huo­ma­ta, et­tä tau­luk­ko ei ole täy­sin in­for­ma­tii­vi­nen. Se ei esi­mer­kik­si ku­vaa, mil­loin käy­te­tään mi­tä­kin per­soo­na­lii­tet­tä. Li­säk­si tau­lu­kos­sa il­moi­tet­tu jär­jes­tys ei ole kai­kis­sa ta­pauk­sis­sa pä­te­vä. Tä­män tau­lu­kon käyt­tä­mi­sen si­jaan tu­li­si­kin vii­ta­ta ai­na kun mah­dol­lis­ta it­se mo­duk­sia ku­vaa­viin kap­pa­lei­siin.