21.2 Multiplikatiivin historia

Kah­ko­nin mul­tip­li­ka­tii­vil­la ja es­sii­vil­lä ei en­nen vuot­ta 2010 ol­lut mi­tään eroa. Al­ku­jaan mul­tip­li­ka­tii­vi ei kui­ten­kaan liit­ty­nyt mi­ten­kään es­sii­viin. Es­sii­vil­lä ja mul­tip­li­ka­tii­vil­la on kum­mal­la­kin omat ke­hi­tys­his­to­rian­sa.

Al­ku­jaan mul­tip­li­ka­tii­vi muo­dos­tet­tiin liit­tä­mäl­lä sa­nan al­kuun i- ja sa­nan lop­puun -it. Al­ku­lii­te i- tu­li ruot­sin si­sä­pai­kal­lis­si­jas­ta (esi­mer­kik­si i hu­set = ta­los­sa) ja lop­pu­pää­te -it ruot­sin ad­ver­bin päät­tees­tä -t (esi­mer­kik­si rik­tigt = oi­kein). Näin esi­mer­kik­si sa­na hy­vin oli kah­ko­nik­si ifim­sit (myös "ii­tön­tä" muo­toa käy­tet­tiin: ifimst) ja vä­lit­tö­mäs­ti oli idi­rek­tit. Mel­ko pian i-al­ku­lii­te ka­to­si, jol­loin pää­dyt­tiin muo­toi­hin fim­sit ja di­rek­tit. Kos­ka it-päät­teen käyt­tö oli­si ol­lut epä­käy­tän­nöl­lis­tä vo­kaa­liin päät­ty­vil­lä sa­noil­la, alet­tiin pik­ku hil­jaa siir­tyä et-päät­teen käyt­töön, jo­ka oli täs­mäl­leen en­nen vuot­ta 2010 käy­te­tyn es­sii­vin päät­teen -t kal­tai­nen.

Es­sii­vi taas muo­dos­tet­tiin al­ku­jaan li­sää­mäl­lä sa­nan eteen et-ar­tik­ke­li, jo­ka on lai­nat­tu eng­lan­nin at-ar­tik­ke­lis­ta [ät] (esi­mer­kik­si at ho­me = ko­tona), jol­la taas on yh­teis­tä la­ti­nan ad-ar­tik­ke­lin kans­sa. Myö­hem­min, noin vuon­na 2003, kie­li al­koi muut­tua agg­lu­ti­noi­vak­si, jol­loin ar­tik­ke­lien si­jas­ta alet­tiin käyt­tää si­ja­päät­tei­tä. Täl­löin es­sii­vin et-ar­tik­ke­li siir­ret­tiin niin ikään sa­nan lop­puun, si­ja­päät­teek­si: et ik­heik­het.

Näin oli pää­dyt­ty mul­tip­li­ka­tii­vin kans­sa sa­man­kal­tai­sen si­ja­päät­teen käyt­töön.

Esi­merk­ke­jä al­ku­pe­räi­ses­tä mul­tip­li­ka­tii­vis­ta

Kah­ko­nin mul­tip­li­ka­tii­vik­si suun­ni­tel­tiin vuon­na 2010 jo­pa jo­ta­kin muu­ta pää­tet­tä kuin -t, kos­ka en­nen es­sii­vil­lä oli sa­ma pää­te. Mul­tip­li­ka­tii­vin päät­teek­si eh­do­tet­tiin muun muas­sa päät­tei­tä -it, -het, -let, -lt, -si, -ist, -tas, -tal, -tel, -sel. 22.7.2010 kä­vi kui­ten­kin niin, et­tä es­sii­vil­le tu­li oma päät­teen­sä, -let. Näin mul­tip­li­ka­tii­vi voi­tiin säi­lyt­tää en­ti­sel­lään.