6.7.1 Passiivi ja monikollinen objekti

Kun ky­sees­sä on ak­tii­vi­lau­se, ob­jek­ti on ai­na jo­ko ak­ku­sa­tii­vi- tai par­ti­tii­vi­muo­dos­sa:

Pas­sii­vi­lau­seen ol­les­sa ky­sees­sä par­ti­tii­vi on edel­leen par­ti­tii­vi, mut­ta ge­ne­tii­vin si­jas­ta käy­te­tään kui­ten­kin no­mi­na­tii­via:

Eli pas­sii­vi­lau­sees­sa ob­jek­ti ei ole ge­ne­tii­viak­ku­sa­tii­vis­sa (-n) vaan no­mi­na­tii­viak­ku­sa­tii­vis­sa eli il­man pää­tet­tä, suo­men kie­len mal­lin mu­kaan. Tä­mä pä­tee yk­sik­kö­muo­dos­sa ole­vaan ob­jek­tiin.

Pas­sii­vi­lau­seen ak­ku­sa­tii­vin si­ja:

Kun no­mi­na­tii­viak­ku­sa­tii­vis­sa ole­va ob­jek­ti on mo­ni­kos­sa, pi­tää (pas­sii­vi­lau­seen ta­pauk­ses­sa) no­mi­na­tii­viak­ku­sa­tii­vin si­jas­ta käyt­tää ge­ne­tii­viak­ku­sa­tii­via:

No­mi­na­tii­vis­sa ole­va mo­nik­ko (-ij) jää­köön yk­si­no­maan sub­jek­til­li­seen käyt­töön:

Syy ge­ne­tii­viak­ku­sa­tii­vin käyt­töön mo­ni­kol­li­sen ob­jek­tin si­säl­tä­väs­sä pas­sii­vi­lau­sees­sa:

Mo­ni­kol­li­ses­sa ob­jek­tis­sa on käy­tet­tä­vä ge­ne­tii­viak­ku­sa­tii­via sil­loin kun ob­jek­ti on mo­ni­kos­sa, kos­ka muu­toin lau­see­seen tu­li­si mo­ni­tul­kin­tai­suut­ta, kun ei voi­da kie­lio­pil­li­ses­ti ha­vai­ta, on­ko Pit­sij lau­seen ob­jek­ti vai sub­jek­ti. Tä­mä joh­tuu sii­tä, et­tä kah­ko­nis­sa pas­sii­vin mo­ni­kon tun­nus (-i, esim. shöö­dei) on sa­ma kuin ak­tii­vin mo­ni­kon tun­nus (-i; esim. shöö­dei) Jot­ta täl­tä kak­si­tul­kin­tai­suu­del­ta voi­tai­siin vält­tyä, on pää­tet­ty, et­tä no­mi­na­tii­vi­muo­dos­sa ole­van mo­ni­kol­li­sen ob­jek­tin si­jaan käy­te­tään pas­sii­vi­lau­seis­sa ge­ne­tii­viak­ku­sa­tii­vi­muo­dos­sa ole­vaa ob­jek­tia.