20 Rektioita

"Rek­tio tar­koit­taa pää­sa­nan, esi­mer­kik­si ver­bin, aset­ta­mia kie­lio­pil­li­sia muo­to­vaa­ti­muk­sia mää­reil­leen. – – Rek­tion aset­ta­mat vaa­ti­muk­set ovat usein sa­na­koh­tai­sia ja mie­li­val­tai­sia; toi­sin sa­noen ne ovat his­to­rial­li­sen ke­hi­tyk­sen tu­los­ta, jo­ka ei ole en­nal­ta pää­tel­tä­vis­sä lau­su­man mer­ki­tyk­ses­tä kä­sin. Tä­män vuok­si vie­rai­ta kie­liä opis­kel­taes­sa rek­tio usein vaa­tii run­sas­ta ul­koa opet­te­lua, mi­kä­li ope­tel­ta­van kie­len rek­tio­sään­nöt ovat eri­lai­sia kuin oman kie­len." [Wi­ki­pe­dia:Rek­tio]

Kah­ko­nin kie­len rek­tiot ovat pää­sään­töi­ses­ti suo­men kie­leen poh­jau­tu­via, mut­ta kah­ko­nis­sa­kin tie­tyt rek­tiot on vain ope­tel­ta­va ul­koa.

Täs­sä on lue­tel­tu­na muu­ta­mia rek­tioi­ta:

Kah­ko­nik­si Suo­mek­si Esi­merk­ki
hee­ren­da + no­mi­na­tii­vi tul­la jok­si­kin
 • Dan hee­ren­dan fims kah­ko­nins too­gel (nom.). Si­nus­ta tu­lee hy­vä kah­ko­nin pu­hu­ja.
 • Ruu­me hee­ren­du luf­duest völ­le (nom.). Huo­ne täyt­tyi ilos­ta.
jet­te + no­mi­naa­ti­vi jät­tää jok­si­kin
 • Dan jet­tun kot­tus­sei­dok­loo­den ty­he. Jä­tit sa­la­sa­na­ken­tän tyh­jäk­si.
löh­na/smel­la + trans­la­tii­vi: hais­ta/tuok­sua jol­ta­kin
 • Die­se löh­nae fim­setat. Tääl­lä tuok­suu hy­väl­tä.
den­la + trans­la­tii­vi: vai­kut­taa jol­ta­kin
 • De den­lae ut­lan­netat ik­tetat. Se tun­tuu ih­meel­li­sel­tä asial­ta.
viet­sa/se­fet­sa + trans­la­tii­vi: näyt­tää jol­ta­kin
 • Hes viet­sae ing­letat. Hän näyt­tää en­ke­lil­tä.
driel­la + ko­mi­ta­tii­vi tai par­ti­tii­vi: jat­kaa jo­ta­kin
 • Driel­la ins­tel­lueni/ins­tel­luee knaps­mal OK-bad­hee. Jat­ka asen­nus­ta nap­saut­ta­mal­la OK-pai­ni­ket­ta.
kon­tak­ta + ko­mi­ta­tii­vi ot­taa yh­teyt­tä jo­hon­kin
 • Kon­tak­ta sys­tem­vi­so­relni. Ota yh­teyt­tä jär­jes­tel­män­val­vo­jaan.
se­met­sa + ko­mi­ta­tii­vi liit­tyä jo­hon­kin
 • Se­met­sa par­tieni. Liit­tyä puo­lu­ee­seen.
al­ga + no­mi­na­tii­vi: al­kaa teh­dä jo­ta­kin
 • Al­gae vih­ma. Al­kaa sa­taa.
kod­de + al­la­tii­vi men­nä jo­hon­kin/jon­ne­kin
 • Mij kod­dei sop­peel. Me­nem­me kaup­paan.
koh­da + ku­ten suo­mes­sa käy­dä jos­sa­kin
 • Koh­dam sop­pes. Käyn kau­pas­sa.
 • Koh­dum ul­gem. Kä­vin ul­ko­na.
je­k­vot­te + ku­ten suo­mes­sa ot­taa osaa jo­hon­kin/jos­ta­kin
 • je­k­vot­te god­dens­pal­voest
völ­le + ela­tii­vi: täyn­nä jo­ta­kin
 • völ­le luf­duest. täyn­nä iloa.