12.1 Taipumattomat adjektiivit

Useat ad­jek­tii­vit (eten­kin yk­si­ta­vui­set) ovat tai­pu­mat­to­mia, mi­kä­li ne esiin­ty­vät att­ri­buut­ti­na tai yh­dys­sa­nan en­sim­mäi­se­nä osa­na.