9.5.7.1 Translatiivin laajempi käyttö

Trans­la­tii­via käy­te­tään suo­men trans­la­tii­vin ta­voin. Li­säk­si trans­la­tii­via käy­te­tään tie­tyis­sä sa­non­nois­sa, vaik­ka suo­mes­sa käy­tet­täi­siin jo­tain muu­ta si­ja­muo­toa.

Il­mauk­sis­sa trans­la­tii­vin pää­te on usein lii­tet­ty suo­raan sa­nan pe­rään, käyt­tä­mät­tä si­dos­vo­kaa­lia. Tä­mä il­miö vas­taa jo­ta­kuin­kin muu­ta­mia suo­men kie­len sa­no­ja, jois­sa es­sii­vin pää­te liit­tyy suo­raan sa­nan kon­so­nant­tiin: vuon­na (vrt. vuo­te­na), tois­sa (vrt. toi­se­na), mies­sä ~ mies­nä (nyk. mie­he­nä), rau­ha­ton­na (nyk. rau­hat­to­ma­na).

1) Kah­ko­nis­sa trans­la­tii­vin käyt­tö on laa­jen­tu­nut mer­kit­se­mään myös liik­ku­mi­sen suun­taa:

2) Trans­la­tii­vi il­mai­se­mas­sa ti­lan muut­tu­mis­ta:

3) Trans­la­tii­vi il­mai­see ta­paa, ai­kaa ja muu­ta:

4) Trans­la­tii­vi il­mai­see syy­tä: