6.13 Verbien johdoksia

Ver­bien mer­ki­tys­tä voi­daan muut­taa joh­dok­sin. Kun ver­biin lii­te­tään joh­dos, yleen­sä riit­tää muut­taa ver­bin vii­mei­nen kir­jain e:ksi. Tie­tyis­sä ta­pauk­sis­sa on kui­ten­kin tar­peen mu­kaut­taa poh­jal­la ole­vaa ver­biä muin­kin kei­noin, näis­tä seu­raa­vas­sa koh­das­sa, Joh­dok­sen li­sää­mi­sen ai­heut­ta­mat muu­tok­set poh­ja­ver­biin.

Ver­bin joh­dok­sia:

Mui­ta ver­beis­sä esiin­ty­viä liit­tei­tä: