25.4 Vuosi 2006

Vuo­den 2006 ai­ka­na kie­li al­koi jos­sain mää­rin va­kaan­tua. Kes­kei­sim­piä muu­tok­sia oli­vat ene­ne­vä jäl­ki­liit­tei­den käyt­tö etu­liit­tei­den si­jas­ta (esi­mer­kik­si fur­hun­dahun­nen­da), e-vä­li­vo­kaa­lien pois­ta­mi­nen sa­naa tai­vu­tet­taes­sa (ingeli­jensing­li­jens) se­kä ref­lek­sii­vi­ver­bin uu­si pää­te (-ua-tsa), jo­ka muu­ten tu­lee ve­nä­jän kie­les­tä.