25.6 Vuosi 2009

Kau­no­kie­les­sä on mah­dol­lis­ta käyt­tää vuon­na 2009 käyt­töön otet­tu­ja mui­ta no­mi­nien omis­tus­muo­to­ja; jos­kin nii­den käyt­tö on ny­kyi­sel­lään vie­lä har­vi­nais­ta (-mmes, -ndes, -m, -mves, -ntes, -m). Nä­mä omis­tus­muo­dot kek­sit­tiin jo 4. tam­mi­kuu­ta 2007 (yk­si­kön toi­sen per­soo­nan omis­tus­muo­to oli sil­loin vie­lä -ndas). Ny­ky­ään kau­no­kie­len omis­tus­muo­dot eriä­vät hie­man vuo­den 2009 muo­dois­ta.