25.7 Vuosi 2010

Vuon­na 2010 alet­tiin vaih­ta­maan joi­den­kin ger­maa­nis­vai­kut­teis­ten sa­no­jen ti­lal­le jo­ko omia sa­no­ja tai suo­ma­lai­sug­ri­lai­sia sa­no­ja. Esi­mer­kik­si ja-sa­nan ti­lal­le tu­lee me, dea­de-sa­nan ti­lal­le tu­lee sor­da, fin­de-sa­nan ti­lal­le tu­lee lei­da jne.

18. tou­ko­kuu­ta 2010 yk­si­kön en­sim­mäi­sek­si per­soo­nak­si tu­li ja-sa­nan ti­lal­le mein-sa­na ja sii­tä het­ken ku­lut­tua me-sa­na. Sa­na muu­tet­tiin pa­rem­man loo­gi­suu­den saa­vut­ta­mi­sek­si; pe­rus­muo­don sa­nan ja ja sa­nan tai­vu­tus­muo­to­jen (var­ta­lo mein-) vä­lil­lä val­lit­si epä­suh­ta. Yk­si­kön en­sim­mäi­sen per­soo­nan muut­ta­mi­sen eh­dot­ti muu ta­ho.

22. hei­nä­kuu­ta 2010 es­sii­vin päät­teek­si tu­li -let, ja van­ha es­sii­vin pää­te -t jä­tet­tiin vain mul­tip­li­ka­tii­vi­käyt­töön. Mul­tip­li­ka­tii­vin päät­tee­nä pää­tet­tiin säi­lyt­tää -t, kos­ka -t-pää­tet­tä on laa­jas­ti käy­tet­ty jo mul­tip­li­ka­tii­vi­na (ku­ten re­get, tes­vii­set, mel­lein­net, yl­let, mat­set). Näin oli luon­te­vam­paa muut­taa es­sii­vin pää­te. Van­ha es­sii­vin pää­te -t jäi edel­leen aja­nil­mauk­siin ku­ten sem­dei­get (nyk. sem­val­sem), tes­dei­get (nyk. tes­val­sem), te­san­nuet, les­vei­ket (nyk. les sep­tu­kem), ....

12. elo­kuu­ta 2010 on eh­do­tet­tu, et­tä im­per­fek­tin tun­nuk­sek­si tu­li­si d:n ti­lal­le t. Näin im­per­fek­ti oli­si tun­nuk­sel­taan in­doeu­roop­pa­lai­sen vai­ku­tuk­sen si­jaan lä­hem­pä­nä suo­ma­lais­ta al­ku­pe­rää, jos­sa s-ään­teen ti­lal­la käy­tet­tiin jo­ta­kuin­kin t-ään­net­tä. Jos muu­tos otet­tai­siin käy­tän­töön, ver­bi men­ga tai­pui­si im­per­fek­tis­sä tä­ten:

Käs­ky­ta­van kol­man­nen per­soo­nan pää­te voi­tai­siin taa­sen muut­taa käyt­tä­mään pää­tet­tä -ut: men­gut, spie­lut, kod­dut ja mo­ni­kos­sa eh­kä: men­guit, spie­luit, kod­duit.

(23.3.2012: Tä­mä eh­do­tus ei kos­kaan to­teu­tu­nut.)

31. elo­kuu­ta 2010 eh­do­tet­tiin, et­tä per­fek­ti voi­tai­siin il­mais­ta pe­rin­tei­sen il­mai­su­ta­van li­säk­si yh­del­lä sa­nal­la si­ten, et­tä ha­fa-ver­bi yh­dis­tet­täi­siin pre­di­kaa­tin su­pii­niin:

(23.3.2012: Tä­mä eh­do­tus ei kos­kaan to­teu­tu­nut, mut­ta toi­sen­lai­set per­fek­ti­päät­teet otet­tiin myö­hem­min käyt­töön.)

9. syys­kuu­ta 2010 kie­leen luo­tiin "im­per­fek­ti­nen tem­po­raa­li". Esi­merk­ke­jä im­per­fek­ti­ses­tä tem­po­raa­lis­ta:

5. lo­ka­kuu­ta 2010 kie­leen luo­tiin mur­to­lu­vut. Mur­to­lu­vun pää­te on -nnoek, jo­ka on yh­dis­tel­mä jär­jes­tys­lu­ku­jen päät­tees­tä -nnos ja erääs­tä subs­tan­tii­vien päät­tees­tä -ek. Esi­merk­ke­jä mur­to­lu­vuis­ta:

14. lo­ka­kuu­ta 2010 kie­leen tu­li agent­ti­par­ti­sii­pin im­per­fek­ti (boik­keins höien­dum­me hun­de).

4. mar­ras­kuu­ta 2010 kie­leen ke­hi­tet­tiin uu­si ra­ken­ne tu­le­vai­suu­den il­mai­se­mis­ta var­ten, ee­de var et det­ta noo­ge­nee, suom. ol­la te­ke­vä jtkn (suo­raan kään­net­ty­nä: *ol­la koh­ti et­tä teh­dä jo­ta­kin).