25.8 Vuosi 2011

24. tam­mi­kuu­ta 2011 si­säe­ron­toin­fi­ni­tii­vin (esim. pe­laamas­ta) ny­kyi­sen, agg­lu­ti­na­tii­vi­sen -mas-päät­teen ti­lal­le on kek­sit­ty uu­si, syn­teet­ti­nen vaih­toeh­to­muo­dus­tus­ta­pa:

13. hel­mi­kuu­ta 2011 on teh­ty eh­do­tus tes-pro­no­mi­nin käy­tös­tä tai­pu­mat­to­mien ad­jek­tii­vien ta­voin. Sa­na tes voi­tai­siin jät­tää tai­vut­ta­mat­ta, mi­kä­li ei ha­lu­ta pai­not­taa tä­män pro­no­mi­niatt­ri­buu­tin ar­voa lau­se­kon­teks­tis­sa:

16. maa­lis­kuu­ta 2011 on eh­do­tet­tu, et­tä per­fek­ti voi­tai­siin il­mais­ta yh­del­lä sa­nal­la:

Kon­di­tio­naa­lis­sa:

Po­ten­ti­aa­lis­sa:

(23.3.2012: Uu­si per­fek­tin pää­te tu­li myö­hem­min, mut­ta ei täs­mäl­leen yl­lä mai­ni­tus­sa muo­dos­sa.)

6. huh­ti­kuu­ta 2011 eh­do­tet­tiin kon­di­tio­naa­lin men­neen ajan li­sää­mis­tä kah­ko­niin sil­lä pe­rus­teel­la, et­tä kie­len ra­ken­ne mah­dol­lis­taa ky­sei­sen muo­don muo­dos­ta­mi­sen. Esi­merk­ke­jä kon­di­tio­naa­lin im­per­fek­tis­tä:

19. huh­ti­kuu­ta 2011, klo 00:25 eh­do­tet­tiin kah­ko­niin li­sät­tä­väk­si kvo­ta­tii­vi eli mo­dus ob­liquus, jo­ka vas­taa vi­ron kaud­set kõ­ne­vii­si. Kvo­ta­tii­vin tun­nus on -vet, jo­ka tu­lee vi­ron -vat-tun­nuk­ses­ta. Vi­ron kvo­ta­tii­vin tun­nus on yh­tä suo­men -van-tun­nuk­sen kans­sa (esi­mer­kik­si te­kevän). Kvo­ta­tii­vil­la il­mais­taan toi­sen kä­den tie­toa. Kvo­ta­tii­via ei suo­mes­sa sel­lai­se­naan ole; käy­te­tään il­mai­sua kuu­lem­ma te­kee. Esi­merk­ke­jä:

Kvo­ta­tii­vi eri per­soo­nis­sa:

Huom! Toi­se­na vaih­toeh­to­na kvo­ta­tii­vin muo­dos­ta­mi­ses­sa oli­si kvo­ta­tii­vin tun­nuk­sen -vet käyt­tä­mi­nen yk­si­nään, il­man per­soo­nan tun­nus­ta: Me/dan/hes/mij/te/dij meng­vet.

(23.3.2012: Täs­sä mai­nit­tu kvo­ta­tii­vin muo­to ei ole käy­tös­sä; myö­hem­min on va­kiin­tu­nut ko­he­ren­tim­pi kvo­ta­tii­vin käyt­tö­ta­pa.)

15. tou­ko­kuu­ta 2011 kek­sit­tiin syn­teet­ti­sen suf­fik­sin li­säk­si ana­lyyt­ti­nen ul­ko-olen­toin­fi­ni­tii­vi (suo­mes­sa -mal­la/-mäl­lä). In­fi­ni­tii­vi luo­daan sa­na­pa­ril­la nee et (suom. "niin et­tä") se­kä ver­bin pe­rus­muo­dol­la:

suo­mek­si syn­teet­ti­nen ana­lyyt­ti­nen
pe­laa­mal­la meng­mal nee et men­ga
te­ke­mäl­lä det­mal nee et det­ta

Lau­se-esi­merk­ke­jä:

31. tou­ko­kuu­ta 2011 on ver­son­nut aa­tos käyt­tää uut­ta, -tek-pää­tet­tä il­mai­sun jstkn huo­li­mat­ta rin­nal­la. Päät­teen ety­mo­lo­gia juur­tuu va­jan­non eli abes­sii­vin päät­tee­seen -tak:

31. tou­ko­kuu­ta 2011 on jäl­leen mie­tit­ty luo­pua in­doeu­roop­pa­lais­pe­räi­ses­tä men­neen ajan tun­nuk­ses­ta -d ja käyt­tää sen si­jal­la uut­ta, suo­ma­lais­pe­räis­tä -th-tun­nus­ta. Sa­mal­la pää­tet­täi­siin, et­tä mo­ni­kon toi­ses­sa per­soo­nas­sa, te, oli­si sal­lit­tua käyt­tää per­soo­na­ton­ta im­per­fek­tiä:

(23.3.2012: Tä­mä eh­do­tus ei kos­kaan to­teu­tu­nut.)

1. ke­sä­kuu­ta 2011 on ul­ko­puo­li­ses­ta toi­mes­ta eh­do­tet­tu li­sät­tä­vän kom­pa­ra­tii­vin li­sää­mis­tä ver­bei­hin. Ver­bi­kom­pa­ra­tii­vi muo­dos­te­taan yk­si­kön kol­man­nen per­soo­nan in­di­ka­tii­vin van­has­ta kon­di­tio­naa­lis­ta (-oje), jon­ka pe­rään on li­sät­ty kom­pa­ra­tii­vin tun­nus -mma ja sen pe­rään ky­sees­sä ole­van per­soo­nan tun­nus:

kah­ko­nik­sipseu­do­suo­mek­si
det­to­jem­ma (pe­rus­muo­to)"te­ki­sim­mä­tä"
me det­to­jem­mammi­nä "te­ki­sim­män"
dan det­to­jem­mansi­nä "te­ki­sim­mät"
hes det­to­jem­maehän "te­ki­sim­pi"/"te­ki­sim­pää"
mij det­to­jem­maime "te­ki­sim­mäm­me"
te det­to­jem­ma­tete "te­ki­sim­mät­te"
dij det­to­jem­maihe "te­ki­sim­pä­vät"
det­to­jem­mai/det­to­jem­ma­ja"te­ki­sim­me­tään"

Kom­pa­ra­tii­via voi­tai­siin käyt­tää ei vain kon­di­tio­naa­lin vaan myös mui­den mo­dus­ten kans­sa:

Tä­mä ver­bi­kom­pa­ra­tii­vi voi­si il­mais­ta "jnkn asian mie­luum­min te­ke­mis­tä":

Huom! Toi­nen mah­dol­li­suus oli­si toi­sin­kään­tei­sen muo­don käyt­tö:

(23.3.2012: Tä­mä eh­do­tus to­teu­tui, mut­ta ei täs­mäl­leen yl­lä mai­ni­tus­sa muo­dos­sa.)

11. ke­sä­kuu­ta 2011 on käy­tet­ty Raa­ma­tun kään­nök­ses­sä (en­nen­kin to­sin on) m.2.p:n pree­sen­sis­sä ly­hen­net­tyä muo­toa:

12. ke­sä­kuu­ta 2011 on eh­do­tet­tu ar­ki­kie­li­sen y.1.p:n ja m.2.p:n im­per­fek­tin li­sää­mi­ses­tä 2KÆ-lop­pui­sis­sa sa­nois­sa, mis­sä 2K il­mai­see kah­ta sa­maa kon­so­nant­tia. (Sa­noil­la jot­ka lop­puu ddÆ tai ttÆ on kui­ten­kin jo omat ly­hen­teen­sä, ku­ten vot­te > vot­tum.) Esi­merk­ke­jä:

fib­ba­dem fib­dem :: vip­pa­sinfib­ba­ted fib­ted :: vip­pa­sit­te
ref­fa­dem ref­dem :: va­ras­tinref­fa­ted ref­ted :: va­ras­tit­te
hog­ga­dem hog­dem :: nau­lit­sinhog­ga­ted hog­ted :: nau­lit­sit­te
dek­ka­dem dek­dem :: pai­noindek­ka­ted dek­ted :: pai­noit­te
ste­pel­la­dem ste­pel­dem :: as­te­lin, kä­ve­linste­pel­la­ted ste­pel­ted :: as­te­lit­te
dem­ma­dem dem­dem :: pää­tindem­ma­ted dem­ted :: pää­tit­te
ven­na­dem ven­dem :: odo­tinven­na­ted ven­ted :: odo­tit­te
svap­pa­dem svap­dem :: svap­pa­sin, vaih­doin (päik­seen)svap­pa­ted svap­ted :: svap­pa­sit­te
ar­ra­dem ar­dem :: är­jyinar­ra­ted ar­ted :: är­jyit­te
tos­sa­dem tos­dem :: juok­sin tos­sa­ted tos­ted :: juok­sit­te

19. ke­sä­kuu­ta 2011 on yh­den ta­vun att­ri­buut­tien tai­vut­ta­mat­to­muu­den vuok­si alet­tu käyt­tää li­sä­sa­naa yh­den ta­vun sa­no­jen jäl­jes­sä, mi­kä­li tä­mä sa­na ei kuu­lu sa­maan sa­na­pa­riin:

12. syys­kuu­ta 2011 kek­sit­tiin ly­hen­ne­tyn per­fek­tii­vin kon­di­tio­naa­li ja po­ten­ti­aa­li (ja nii­den se­koi­tus). Kon­di­tio­naa­lin pää­te on -oin­nu + per­soo­na­pää­te, po­ten­ti­aa­lin -oin­ku. Esi­merk­ke­jä:

14. syys­kuu­ta 2011 klo 0.14 kek­sit­tiin ter­mi­na­tii­vin vas­ta­koh­ta, jon­ka pää­te on -(e)ssast. Esi­merk­ke­jä:

23. jou­lu­kuu­ta 2011 noin klo 23 kek­sit­tiin ad­jek­tii­vien lie­ven­ne­päät­teek­si -hke-pää­te, jo­ka vas­taa suo­men -hko-pää­tet­tä. Pää­te tu­lee suo­men kie­les­tä. Esi­mer­kik­si:

24. jou­lu­kuu­ta 2011 klo 1.00 sa­na­nal­kui­set kon­so­nant­ti­ry­kel­mät ovat al­ka­neet yk­sin­ker­tais­tua. Näis­tä esi­merk­ke­jä ovat muu­tok­set fren­neren­ne, shel­lasel­la. Näi­tä muu­tok­sia ei ole täl­lä het­kel­lä tar­koi­tuk­se­na alt­tiut­taa kaik­kiin mo­ni­kon­so­nant­tial­kui­siin sa­noi­hin. Tä­män­kal­tais­ta kie­len ly­hen­ty­mää on il­men­nyt kah­ko­nis­sa ai­em­min­kin.

24. jou­lu­kuu­ta 2011 klo 1.58 kek­sit­tiin tem­po­raa­lin pas­sii­vi, jon­ka pää­te on -ejeis­sem. Esi­merk­ki:

27. jou­lu­kuu­ta 2011 ly­hyt­per­fek­tiä käy­te­tään seu­raa­vas­ti: