21 Multiplikatiivi (adverbi)

Mul­tip­li­ka­tiii­vin pää­te on suo­mes­sa -sti ja kah­ko­nis­sa -t. Mul­tip­li­ka­tii­vi il­mai­see ta­paa se­kä kah­ko­nis­sa li­säk­si ai­kaa (eri­to­ten sel­lai­sia aja­nil­mauk­sia, jois­sa suo­mes­sa on käy­tös­sä es­sii­vi) ja kuu­kaut­ta se­kä muu­ta­mia mui­ta il­mauk­sia, jois­sa suo­mes­sa käy­te­tään es­sii­viä:

Sa­noil­la, jot­ka päät­ty­vät -dum, käy­te­tään mul­tip­li­ka­tii­vis­sa u-si­dos­vo­kaa­lia:

Pas­sii­vin en­sim­mäi­sen par­ti­sii­pin (suo­mes­sa -ttu/-tty, kah­ko­nis­sa -aid) ta­pauk­ses­sa ei käy­te­tä juu­ri kos­kaan es­sii­viä, vaan sen si­jal­la käy­te­tään mul­tip­li­ka­tii­via (tä­mä on jään­ne sil­tä ajal­ta, kun -t oli es­sii­vin pää­te):

Pas­sii­vin en­sim­mäi­sen par­ti­sii­pin ta­pauk­ses­sa käy­te­tään ly­hen­net­tyä mul­tip­li­ka­tii­via:

Mul­tip­li­ka­tii­vin si­dos­vo­kaa­li­na on nor­maa­lis­ti e-kir­jain. Muu­ta­mas­sa van­haa pe­rua ole­vas­sa mul­tip­li­ka­tii­vi­muo­toi­ses­sa sa­nas­sa on rin­nak­kai­se­na muo­to­na säi­ly­nyt, mul­tip­li­ka­tii­vin yh­tey­des­sä sil­loin käy­tös­sä ol­lut, i-si­dos­vo­kaa­li. Näi­tä sa­no­ja on muun muas­sa di­rek­tit (vrt. di­rek­tet) se­kä fim­sit (vrt. fim­set). Van­has­ta mul­tip­li­ka­tii­vis­ta on li­sää tie­toa koh­das­sa Mul­tip­li­ka­tii­vin his­to­ria.