11 Omistusliite

Suo­mes­sa jo­kai­sel­la per­soo­nal­la on oma omis­tus­liit­teen­sä, kir­jani, kir­jasi, kir­jansa, kir­jamme, kir­janne, kir­jansa.

Kah­ko­nin yleis­kie­len omis­tus­liit­teel­lä eli pos­ses­sii­vi­suf­fik­sil­la on kui­ten­kin vain yk­si tun­nus, (e)m.

Kah­ko­nis­sa omis­tus­lii­te viit­taa ai­na lau­seen sub­jek­tiin, ja sa­maa tun­nus­ta käy­te­tään per­soo­nas­ta riip­pu­mat­ta:

Mi­kä­li ha­lu­taan vii­ta­ta muu­hun kuin lau­seen sub­jek­tiin, on käy­tet­tä­vä ge­ne­tii­viatt­ri­buut­tia:

Suo­mes­sa omis­tus­liit­tei­tä käy­te­tään myös pos­ses­sii­vi­p­ro­no­mi­nien yh­tey­des­sä (esi­mer­kik­si mi­nun kir­ja+ni). Kah­ko­nis­sa pos­ses­sii­vi­p­ro­no­mi­nien yh­tey­des­sä ei kos­kaan käy­te­tä omis­tus­lii­tet­tä:

Li­säk­si on huo­mat­ta­va, et­tä kah­ko­nis­sa omis­tus­lii­tet­tä ei usein­kaan käy­te­tä no­mi­na­tii­vi­muo­dois­sa (siis esi­mer­kik­si bokem). Täl­lai­sen no­mi­na­tii­vi­muo­toi­sen omis­tus­liit­teen käyt­tö on mah­dol­lis­ta kui­ten­kin epä­suo­ran sub­jek­tin si­säl­tä­vis­sä lau­seis­sa. Ver­taa seu­raa­via lau­sei­ta:

Li­säk­si on huo­mat­ta­va eräs kir­joi­tus­tek­ni­nen seik­ka omis­tus­lii­tet­tä li­sät­täes­sä; ni­mit­täin sa­nan ja omis­tus­liit­teen vä­liin li­sä­tään si­dos­ke­ra­ke seu­raa­vis­sa ta­pauk­sis­sa:

k-, p- ja t-lop­pui­sil­la sa­noil­la si­dos­ke­ra­ket­ta ei li­sä­tä, vaan kah­den­tu­ma esiin­tyy vain lau­su­mi­sa­sus­sa: