8.3 Eede et detta -rakenne

Kah­ko­nin ee­de et det­ta -ra­ken­ne on hy­vin mo­ni­puo­li­nen. Si­tä voi­daan käyt­tää useam­mas­sa tar­koi­tuk­ses­sa, asiayh­tey­des­tä riip­puen. Seu­raa­va­na on esi­tet­ty tä­män ra­ken­teen käyt­tö­tar­koi­tuk­sia lä­hem­min.