6 Verbit

Ver­beis­tä ylei­ses­ti:

Kah­ko­nis­sa ver­bit päät­ty­vät a- tai e-kir­jai­meen, suu­rin osa a-kir­jai­meen. Täs­sä teok­ses­sa käy­täm­me mer­kin­tää Æ viit­taa­maan niin a- kuin e-kir­jai­meen. Eli esi­mer­kik­si il­mai­su "kaik­ki ddÆ-lop­pui­set sa­nat" viit­taa kaik­kiin dda- ja dde-lop­pui­siin sa­noi­hin.

Ver­bit tai­pu­vat per­soo­nis­sa, to­sin kai­kil­la per­soo­nil­la ei ole it­se­näis­tä per­soo­na­pää­tet­tään (= joil­la­kin per­soo­nil­la on sa­ma per­soo­na­pää­te).

Ver­bien tyy­lis­tä:

On ole­mas­sa li­säk­si kak­si o-kir­jai­meen päät­ty­vää, ru­no­vi­vah­teis­ta ver­biä: slo = lyö­dä; ko = men­nä:

Usein kah­ko­nin ver­bien a/e-lop­pu­kir­jain­ta edel­tää kon­so­nant­ti, vain har­voin vo­kaa­li: Täl­lais­ta lop­pu­vo­kaa­lia edel­tä­vää vo­kaa­lia esiin­tyy esi­mer­kik­si sa­nois­sa:

se­kä li­säk­si ru­no­vi­vah­tei­sis­sa/van­hah­ta­vis­sa ver­beis­sä:

Näis­tä ru­no­muo­toi­sis­ta/van­hah­ta­vis­ta sa­nois­ta on ole­mas­sa ny­ky­muo­dot­kin:

Li­säk­si muu­ta­mil­la sa­noil­la on ny­ky­ään tai­pu­muk­se­na ly­hen­tyä e:lli­seen muo­toon:

Mo­duk­set:

Kah­ko­nis­sa on vii­si ta­pa­luok­kaa eli mo­dus­ta:

Li­säk­si on ole­mas­sa kom­pa­ra­tii­vi, mut­ta tä­män muo­don pää­te lie­nee mie­luum­min miel­let­tä­vä omak­si mor­fee­mik­seen: